HILGARD LANGUAGE SCHOOL
C/ Astúries 48, baixos, 08012 Barcelona Tel. 93 217 98 56 Fax. 93 368 39 75
CURSOS PARTICULARS
 
 

Cursos particulars

A Hilgard Language School oferim la possibilitat d’un ensenyament personalitzat a través de les nostres classes particulars. Aquestes són les nostres tarifes:

  • En la contractació menys de 10 hores lectives. Preu: 35 euros/hora
  • En la contractació de 10 o més hores lectives. Preu: 32'5 euros/hora
  • En la contractació de 20 o més hores lectives. Preu: 30 euros/hora
  • En la contractació de 30 o més hores lectives. Preu: 27'5 euros/hora
  • En la contractació de 40 o més hores lectives. Preu: 25 euros/hora

Important: En cas de grups particulars, es carregarà un suplement de 7'5 euros/hora per persona a la llista anterior dividint el total entre elles. Els llibres de text no estan inclosos.

   

Normativa

A Hilgard Language School la contractació en els cursos s’acordarà prioritzant l’interès del client i d’acord amb la disponibilitat del centre. Tota la gestió d’informació d’horaris i de construcció d’aquestes classes és gratuïta. La responsabilitat del centre s’inicia des del moment del pagament, sempre anterior a la primera classe, que legitima el contracte amb el professor.

L’estudiant disposa d’un dret de retracte, que s’estendrà en les dues primeres lliçons, i que pot exercir amb absoluta llibertat. En el cas que així sigui, el centre li retornarà l’import del curs, amb l’excepció d’aquella part relativa a la una o dues sessions que ja hagi realitzat. Altrament, el curs desplegarà plena eficàcia en la tercera de les sessions.

Per tal d’evitar malentesos, és vital recordar que els alumnes són responsables de la seva assistència a classe, de la mateixa manera que el centre garanteix la del professor. La cancel·lació i ajornament de qualsevol horari diferents a allò previst a la matrícula resten prohibits. Llevat de trucada, el professor està legitimat a abandonar el centre després de trenta minuts de l’hora d’inici de cada classe.

L’escola procurarà contactar els alumnes telefònicament en cas que una classe no sigui possible. Davant d’això, la pròrroga del curs esdevindrà automàtica al seu final, en concordança amb la ràtio establerta a la matrícula.

La necessitat d’una suplència retornaria el contracte a l’estadi de les dues sessions de prova. Major impediment implicaria el retorn al client de la quantia relativa a totes aquelles classes que no s’hagin pogut complir. Per motius d’un mal comportament l’escola es reserva el dret d’expulsió, sense més obligació que la remissió d’un expedient.

La contractació d’un curs particular implica la plena acceptació d’aquestes bases.